Kurser, seminarier & föredrag 


MEDDELANDE OM KURSER

Susanne Löfgren övertagit de organisatoriska delarna av Bachutbildningarna i Sverige efter Eva Moberg.

Du kan nå henne på adress:

Susanne Løfgren
Kyndeløse Strandvej 22
DK 4070 Kirke Hyllinge
Danmark

eller på tfn: 0045-4640 6422

epost:       mail@bachs-blomsterremedier.dk
hemsida:  www.bachs-blomsterremedier.dk

Allt som har att göra med Bach utbildningarna sker genom Susanne Løfgren.

Du kan fortfarande beställa nedanstående skrifter genom denna hemsida eller genom: 
www.teosofiskakompaniet.net

Bach Blomsterterapi av Eva Moberg
Hela Dig av Edward Bach
De Tolv Helarna av Edward Bach

MvH

den 20 januari 2012
Peter Bernin, BachkompanietBach International Education Programme

Den Internationella Bachutbildningen är knuten till Bach Centret i England och finns tillgänglig i många länder.

De olika nivåerna undervisas på samma sätt i de olika länderna, så man kan i princip genomföra de olika stegen var helst man önskar.

Utbildningen ger en grundlig insikt i Dr Edward Bachs filosofi och den klassiska metoden för användandet av de 38 blomstermedlen. Utbildningen är uppdelad på 3 steg.
 

Steg 1
2 dagars introduktionskurs.

Det krävs inga förkunskaper till denna kurs, som är till för alla som vill hjälpa sig själv och sina närmaste genom användning av medlen. Kursen innehåller bland annat en detaljerad genomgång av samtliga 38 medel samt Räddningsdropparna. Vi tar upp hur medlen kan användas till vardags, för egen del, för familj, och vänner samt även för växter och djur. Steg 1 måste genomföras av de som önskar gå vidare till Steg 2 och 3. Detta för att försäkra sig om att alla utbildade Bachterapeuter världen över har samma baskunskaper.
 


Steg 2
2 dagars fortsättningskurs.

På denna kurs fördjupar vi våra kunskaper i de inlärda medlen, bl.a. förekommer undervisning av typ och sinnesstämningsmedel. Kursen innehåller praktiska övningar, då man lär sig att bli mer säker på sitt val av medel. Till Steg 2 krävs att man har arbetat med medlen på sig själv sedan Steg 1. Man rekommenderar att det gått minst 3 månader mellan Steg 1 och 2.
 


Steg 3
4 dagars intensivkurs följd av 6 månaders hemstudier.

De 4 dagarna avslutas med skriftlig examen. Kursen riktar sig till dem som redan gått Steg 1 och 2, och som önskar gå vidare för att kunna arbeta med medlen på ett professionellt sätt. Man rekommenderar att det gått minst 6 månader mellan Steg 2 och 3.

Efter avlagd examen kan man välja att registrera sig som Internationell Bach terapeut, vilket innebär att man ska följa bestämda riktlinjer (bi. a etiska regler), för behandlingen utifrån den klassiska Dr Bach metoden.

Steg 3 – kursens omfattning

Terapeutkurs Steg 3 bygger på det du lärt dig i Steg 1 och 2. Det förväntas att du genomgående känner till indikationerna för vart och ett av Bach blomstermedel för varje kurs.

Bach Internationella utbildningsprogram organiseras av Bach Flower Remedies i samverkan med Dr Edward Bach Centre. Denna kurs är steg 3 i programmet för terapeuter. Kursen ger omfattande träning i användning av Bach blomstermedel för professionell användning under en fyradagars intensivkurs som följs av sex månaders hemstudier.

Du bör ha avslutat Bachs internationella utbildningsprogram Steg 1 och 2, vilka är grundläggande för steg 3. Det är viktigt att ha en ingående kunskap om medlens indikationer innan du anmäler dig. Vi rekommenderar också att du bör ha en viss erfarenhet av att använda medlen i din egen miljö.

Efter avlagd examen kan du välja att registrera dig som terapeut i Dr Edward Bach Foundations internationella register. Registret följer en Code of Practice som ställer höga professionella krav på terapeuter.

Kursens struktur

Kursen är avsedd att utbilda deltagarna till kompetenta, omtänksamma yrkesterapeuter för Bach blomstermedel. Kursen omfattar tre delar:

Del I

Under en 4-dagars intensivkurs får du:

• Repetera och stärka den kunskap du redan har om Bach blomstermedel.

• En orientering om ny information beträffande medlens nyanser

• Bättra på din personliga medvetenhet genom experimentella och interaktiva övningar

• Öva och utveckla dina konsulterande färdigheter

• Ta del av behovet av professionella normer för terapeuter och åta dig att upprätthålla en "Code of Practice".

• Ta del av möjligheterna för fortlöpande professionell och personlig utveckling.

Den fjärde dagen görs ett kort skriftligt prov som består av flervalsfrågor och korta skrivna svar som visar din kunskap om Bach blomstermedel.

Del II och III

De följande två delarna utgörs av hemstudier på egen hand med visst stöd och bedömningar. Det tar omkring sex månader att fullfölja hela kursen.

Del II är teoretisk; här bedöms din förståelse för Dr Bachs filosofi och arbete. Du kommer att få bedöma några skriftliga fallbeskrivningar.

Del III är praktisk; en tremånadersperiod då du utför praktiskt fältarbete och har tre klienter och presenterar detaljerade fallbeskrivningar. Dessutom skall du skriva en längre uppsats.

Alla delar i kursen utvärderas individuellt och under hela studieperioden kan du få hjälp och stöd i ditt arbete.

Register of Practitioners och Code of Practice

Efter avslutad kurs och examen, kan du ansöka om att inkluderas i Dr Edward Bach Foundations, internationella Register of Practitioners. Registreringen är diskretionär och styrs av en Code of Practice.

Det krävs att registrerade terapeuter som arbetar med Bach blomstermedel följer Dr Bachs enkla traditionella metoder och respekterar systemets helhet så som han avsåg.

De registrerade terapeuterna blir en del av en internationell remitteringstjänst för privata konsultationer.

För att fortsätta att vara med i registret kommer du varje år att bli ombedd att fylla i ett formulär där du lämnar aktuella uppgifter om ditt arbete och bekräftar ditt åtagande att följa vår Code of Practice. En förnyelseavgift, som täcker administrationskostnader, tas ut varje år.

tillbaka till huvudsídan

Copyright © 2000-2012 Bach Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2012-01-20