Filosofisk Bakgrund Dr Bach kom att definiera ordet hälsa som den fullständiga harmonin mellan kropp, själ och ande. Sjukdom, menade han, är ett resultat av en bristande harmoni mellan dessa tre. Han ansåg att varje medicinsk åtgärd som endast riktas mot kroppen i bästa fall innebär en tillfällig lindring och sämsta fall ett försenande av läkningsförloppet. Orsaken är fortfarande verksam och kan när som helst framträda igen i annan form, under en mycket varierande symtombild.

I sin skrift Hela Dig klargör dr Bach att det finns vissa grundläggande sanningar som vi måste uppmärksamma om vi vill komma till en förståelse av sjukdomarnas natur. Om hälsa är harmoni mellan kropp, själ och ande då kan man säga att obalans mellan dessa är sjukdom.

Människans verkliga och primära sjukdomar kan då sägas vara av psykisk art, som t ex hat, stolthet, obarmhärtighet, själviskhet, okunnighet, obeslutsamhet, rädsla, begär. Rätt betraktade motarbetar var och en av dem harmoni. Våra fysiska problem och åkommor kan alltså sägas vara en spegel som reflekterar våra mentala obalanser.

För att hjälpa oss att göra de nödvändiga förändringarna i våra personligheter ville dr Bach uppmuntra och lära oss att ersätta våra karaktärssvagheter med starkare positiva egenskaper, t ex att ersätta otålighet med tålamod och rädsla med tillit. Han utvecklade sitt system av blomsterterapi för att han ville åstadkomma en läkningsprocess på ett djupare plan än det fysiska.

Om blomstermedlen säger han följande: "Dessa medels inverkan består i att höja våra vibrationer och öppna upp våra kanaler för mottagandet av det Andliga Jaget och att till bredden fylla våra naturer med den särskilda egenskap vi behöver samt att spola oss rena från de brister som vållat skadan. De har förmågan, likt vacker musik eller något annat skönt och upplyftande ting vilket skänker oss inspiration, att höja själva vår karaktär och föra oss närmre vårt verkliga Jag. Själva denna process skänker oss frid och lindrar vårt lidande. De botar inte, genom att angripa sjukdomarna, utan genom att flöda våra kroppar med vår högre naturs vackra vibrationer, i vilkas närvaro sjukdomarna smälter bort likt snö i solsken. Det existerar inget sant helande om det inte finns en förändring av åsikter, frid i sinnet och en inre lycka".

tillbaka till huvudsídan


Copyright © 2000-2012 Bach Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2012-01-20